Wyszukiwarka
I N F O

RADLIŃSKIE  TOWARZYSTWO

KULTURALNE  zaprasza

mieszkańców Radlina do
Izby Regionalnej miasta

 

 

 

 

REGULAMIN QUALITY

REGULAMIN WYRÓŻNIENIA QUALITY BURMISTRZA MIASTA RADLINA

*         *        *

                           Uczestnictwo w przeobrażaniu środowiska w wydaniu jednostek i grup przyjmuje różne wymiary, poczynając od indywidualnych warunków życia, po dokonania w środowisku lokalnym i okolicy. W ich wyniku tworzymy jakościowo nowe warunki życia nie tylko dla siebie samych, ale także zmieniamy te elementy w nim, które mają wpływ na funkcjonowanie zbiorowości ludzi zamieszkujących określony teren.

                            O kierunku i charakterze zmian w środowisku decyduje potencjał sił społecznych, które stanowią bezcenny kapitał. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego w jakim stopniu współtworzą one nową rzeczywistość. Owe siły społeczne to bezimienni bohaterowie, animatorzy działający na niwie kultury, a ta  w swojej istocie oznacza uprawę. Efektem jakiejkolwiek „uprawy” w szerokim tego słowa rozumieniu jest całokształt dorobku wytworzonego w historycznym rozwoju, określonym czasie.

*          *          *

                      Wyróżnienie „Quality” ustanowione na wniosek Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego przez Burmistrza miasta Radlina podkreśla zasługi Radlinian w rozwoju oraz rozsławianiu miasta. Jest wyrazem podziękowania tym, którzy w pracę i twórczość indywidualną lub instytucjonalną wkładają całą życiową pasję, umiejętności, talenty,  ponadprzeciętne zaangażowanie w to wszystko co decyduje o bogactwie i warunkach życia w naszym mieście oraz rozsławiają miasto poza jego granicami.

Kryteria, którymi powinny kierować się podmioty wszystkich trzech sektorów: publicznego, profit oraz non profit w przygotowaniu wniosków nominacyjnych o nadanie wyróżnienia  „Quality”.

1. Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia „Quality” występować mogą :

  • podmioty publiczne / organy władz samorządu lokalnego/,
  • podmioty prawne / firmy, zakłady oraz organizacje pozarządowe/,
  • podmioty fizyczne / mieszkańcy miasta Radlin/

2. Dążąc do uhonorowania mieszkańców  Radlina oraz Instytucji, które wyróżniają się w działalności na terenie naszego miasta i przyczyniają się do jego rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego wyżej wymienione podmioty będą zgłaszać do Zarządu Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego inicjatywy / wnioski/ o nadanie wyróżnienia Quality w terminie określonym w ogłoszeniu o wyróżnieniu w danym roku kalendarzowym, na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.

3. Zarząd Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego przedkłada wszystkie wnioski w sprawie nadania wyróżnienia Kapitule Wyróżnienia Quality najpóźniej do dnia 30 września br., która na wyznaczonym posiedzeniu przez jej przewodniczącego rozpatrzy je i podejmie stosowne decyzje o nadaniu wyróżnienia.

4. Ustala się, że nadawane będą każdego roku maksymalnie dwa wyróżnienia, które wręczane będą podczas corocznych „Radlińskich Spotkań z Kulturą” organizowanych przez Radlińskie Towarzystwo Kulturalne w 26 października.

5.  Wyróżnienie Quality można otrzymać tylko raz.

6. Przewodniczący Kapituły zawiadamia osoby wyróżnione na piśmie o nadaniu wyróżnienia i terminie wręczenia najpóźniej 2 tygodnie przed uroczystością.

 7. Kapituła Wyróżnienia Quality składa się z następujących członków:

a/ stałych:   -            Burmistrz miasta Radlin / przewodniczący/,

                      -            Przewodniczącego Rady Miasta Radlin,

                      -            Prezes Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego /sekretarz/,

b/ zapraszanych:          przez przewodniczącego Kapituły w maksymalnej liczbie trzech spośród liderów społeczności lokalnej, laureatów wcześniejszych edycji Wyróżnienia Quality na posiedzenie decyzyjne w sprawie nadania Wyróżnienia.

8. Wniosek o nadanie wyróżnienia „Quality” składamy na odpowiednim formularzu, który jest załączony do niniejszego regulaminu.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo