Wyszukiwarka
I N F O

RADLIŃSKIE  TOWARZYSTWO

KULTURALNE  zaprasza

mieszkańców Radlina do
Izby Regionalnej miasta

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

                                                     „ … Rozłąka jest naszym losem.

                                                          Spotkanie naszą nadzieją…”

 

 Pro Memoria. Błażeja Adamczyka

 /nauczyciela, harcmistrza, kustosza lokalnej pamięci zbiorowej, pasjonata historii regionalnej/

 

             Są takie chwile, w których czas się zatrzymuje.  Powodowani uczuciami empatii chcemy  w szczególny sposób być blisko Tych, dla których strata bliskiej osoby stanowi niewysłowiony smutek. Całym sobą dać wyraz naszego współczucia, okazać szacunek,  oddać hołd śp. Błażejowi,  uczestniczyć w ceremonii jego pożegnania. Śp. Błażej Adamczyk ukończył 92 lata życia 28 stycznia. Urodził się w 1932 r. w Biertułtowach,  Jego ojciec Rufin pracował w kuźni kopalni „Hoym”, matka Helena z d. Dziwoki zajmowała się domem i wychowaniem rodzeństwa, siostry oraz  dwóch braci, którzy zmarli w dzieciństwie. Szkołę podstawową ukończył w Biertułtowach  w latach 1939 – 1947. Podczas wojny będąc w grupie uczniów, którzy nie znali języka niemieckiego doświadczał z tego powodu szykan, tak jak i pozostali uczniowie, ze strony niemieckich nauczycieli.  Klasę 6 i 7 ukończył już na powrót w polskiej szkole. Po spełnieniu wymagań okresu próbnego został przyjęty do drużyny harcerskiej im Wł. Jagiełły.  Jak sam wspominał wiele zawdzięczał Bolesławowi  Pysznemu – nauczycielowi, który  motywował jego i kilku innych kolegów do  udziału w dodatkowych lekcjach – korepetycjach z języka polskiego oraz nakłaniał ich do kontynuowania nauki  w gimnazjum. W 1947 r.  rozpoczął  naukę w Gimnazjum w Rybniku. Był to szczególny rok, rok 25 lat istnienia szkoły, w którym czczono pamięć  wychowanków i nauczycieli, którzy oddali życie za Polskę. Uczestnictwo w wydarzeniach tego okresu, odsłonięcie tablicy pamięci 60 uczniów i profesorów, wydanie pamiątkowej księgi zawierającej opisy ich losów wojennych oraz  martyrologię, jak wspominał były dla niego nie tylko źródłem wiedzy, ale przede wszystkim  silnie oddziaływały na sferę emocjonalną  jego psychiki. Czas ten w przypadku śp. Błażeja  miał wpływ na kształtowanie się jego orientacji aksjologicznej, w której znalazły miejsce uniwersalne wartości moralne, takie jak: służba Bogu i Ojczyźnie, dobro, prawda, służba bliźniemu. I to one wyznaczały jego orientację przez całe jego życie.

           Egzamin dojrzałości złożył w 1951 r. By móc zarabiać na siebie i wspomóc  materialnie rodziców skorzystał z możliwości ukończenia Państwowego Kursu Nauczycielskiego  w Rybniki w roku szkolnym 1951/52. Po którym podjął pracę na obwarowanym przymusem administracyjnym etacie przewodnika Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej i nauczyciela WF w szkole podstawowej w Niewiadomiu. Mimo starań nie uzyskał zgody na podjęcie studiów, objęło go rozporządzenie o poborze do czynnej służby wojskowej nauczycieli, którą odbył w latach 1953 – 1954.  W 1956 r. rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Raciborzu na specjalności WF.  Po  grudniowym Zjeździe Łódzkim ZHP w 1956 r. został wybrany na funkcję Komendanta Wodzisławskiego Hufca ZHP. Pracował w szkołach na „Emie” („Marcelu”) w Radlinie, w Radlinie II (Dolnym), Liceum Medycznym oraz w SP nr 3 w Wodzisławiu Śl. Pełnił obowiązki kierownika referatu WF w Inspektoracie Oświaty w Wodzisławiu Śl. oraz instruktora WF w Powiatowym Ośrodku Metodycznym. Równolegle do wypełniania  obowiązków zawodowych podnosił  swoje kwalifikacje i umiejętności pedagogiczne. Ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach, a następnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu w roku 1973.

             Do 1979 r. pełnił funkcję wizytatora rejonowego przedmiotu WF. W tym samym roku objął funkcję wizytatora metodyka przedmiotowego WF w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach., którą pełnił do czasu przejścia na emeryturę.  Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela i metodyka zakończył w dobie mian przełomu lat 80/90.

              Śp. Błażej nie ograniczał swojej aktywności do roli zawodowej. Brał aktywny udział w działalności Szkolnego Związku Sportowego, w którym pełnił funkcję sekretarza   w Zarządzie Wojewódzkim. Był członkiem PTTK. TMZW, z którym współpracował zamieszczając artykuły na łamach pisma „Herold Wodzisławski”, Był autorem słów do hejnału p.t. „… Wodzisławską ziemię poznaj. Ojcowizny swojej się ucz! Wodzisławską ziemię poznaj, Ojcowiźnie swojej służ!...”. Oficjalnego hymnu TMZW.

             Pamiętamy śp. Błażeja z pełnienia roli i misji jaką sobie obrał i na miarę możliwości realizował. Z atencją i pietyzmem odnosił się do zbiorowej pamięci społecznej mieszkańców Radlina oraz ziemi rybnicko – wodzisławskiej. Szczególną wagę przywiązywał do różnorodnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości we wszelkich możliwych  przejawach.  Publikował artykuły o tematyce historycznej, obrzędowości, tradycjach i zwyczajach,  noty biograficzne na łamach takich czasopism, jak: wspomniany już „Herold Wodzisławski”, „Nowiny”, „Radliniok”, periodyku Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego „Wici”.  Był autorem cyklu 17 gawęd p.t. „Opowiadania starego Hanysa”, które wygłaszał w Radio FM Wodzisław Śl.   Był współautorem zbiorowych książek publikowanych przez RTK, w tym takich pozycji jak: „Radlin Wypisy do Dziejów”,  „Leksykon Radliński” t. I czy „Pamięć śladów – śladami pamięci”, „Bery i Roztomańte Pisani”. Był autorem publikacji zwartych – książek, m. in.: pozycji  p.t. „Harcerskie Zbliżenia”, w 3 częściach (tomach) poświęconych historii harcerstwa w Radlinie, dziejom harcerstwa ziemi wodzisławskiej, wybitnym postaciom harcerstwa ziemi wodzisławskiej, biografii Leopolda Zarzeckiego, monografii HKS „Skaut” w Radlinie, „Szkiców z przeszłości Radlina 1945 -1947. Był zaangażowanym członkiem RTK, jego prezesem, pomysłodawcą organizowanych cyklicznie Radlińskich Spotkań z Kulturą od 27 lat, animatorem szeregu inicjatyw przyczyniając się do uzyskania w środowisku przez towarzystwo znaczenia i prestiżu.

             Pamięć społeczna dla śp. Błażeja była czymś ważnym zawsze.  Przykładem jego troski o nią są w przestrzeni Radlina obiekty upamiętnienia, o które zabiegał by powstały, takie, jak:    „Tablica pamięci harcerek i harcerzy Hufca Wodzisław Śl. i Rydułtowy poległych i zamordowanych w l. 1939 – 1945” w kościele parafialnym p.w. WNMP w Biertułtowach, Obelisk pamięci żołnierzy 20 Pułku 6 DP Ziemi Krakowskiej przy SP nr 3 w Głożynach poległych w dniu 1.09.1939r. w boju granicznym w Radlinie - Głożynach,  Dąb i tablica pamięci radlińskich policjantów pomordowanych przez Sowietów w 1940r. na cmentarzu parafii NSM w Głożynach.

             Będąc komendantem Harcerskiego Kręgu Seniora „Skaut” w Radlinie od jego założenia w 1986r., był jego niekwestionowanym liderem. W głównej mierze przyczynił się do nawiązania współpracy z Kręgami Seniorów w Polsce, m. in. z HKS „Korzenie” z Cieszyna, HKS „Orla Brać” z Bielska - Białej, HKS „Czarne Diamenty” z Rybnika oraz Kręgiem HKS „Zaolzie” w Republice Czeskiej.

             Śp. Błażej za swoją pracę zawodową oraz działalność społeczną był uhonorowany wieloma wyróżnieniami i dyplomami uznania. Był odznaczony dwukrotnie srebrną odznaką zasłużonego dla województwa   katowickiego, Srebrnym Krzyżem za Zasługi.

             Dh-u  Błażeju byłeś  zawsze wierny złożonemu przyrzeczeniu „Przyrzekałeś być posłusznym Bogu i Ojczyźnie …”, postrzegałeś  swoje życie jako pielgrzymowanie do Boga i zawsze byłeś świadom, że do niego chcesz wrócisz.

             W imieniu wszystkich, którzy oddają Ci hołd i szacunek. Dziękujemy ! Dh Komendancie nikt Ciebie nie jest w stanie zastąpić, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci, ale już nic nie będzie takie same jak kiedyś z Tobą !

 

                                                                                           Przyjaciele - Członkowie

                                                                                               HKS „Skaut”w Radlinie,

                                                                                   Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego

       

                                                                                       

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo