Wyszukiwarka
I N F O

RADLIŃSKIE  TOWARZYSTWO

KULTURALNE  zaprasza

mieszkańców Radlina do
Izby Regionalnej miasta

 

 

 

 

STATUT TOWARZYSTWA

I - Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „RADLIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE” zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu „TOWARZYSTWEM”.

§ 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Radlin.

2. Towarzystwo może nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami na terenie miasta i innych jednostek administracyjnych.

§ 4

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Radlin.

§ 5

Towarzystwo działa poprzez sekcje powoływane przez władze Towarzystwa w miarę potrzeb.

II - Cele i formy działania Towarzystwa.

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

- wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatywy społecznej służącej upowszechnianiu kultury wśród społeczeństwa naszego miasta i regionu;

- reaktywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnej naszego miasta i regionu.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

a/ skupienie w swoich szeregach działaczy i osób zawodowo i społecznie związanych z działalnością kulturalną, naukową i oświatową;

b/ branie udziału w planowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej i artystycznej w mieście Radlin;

c/ inspirowanie środowisk twórczych w podejmowaniu tematyki regionalnej,

d/ pomoc w podejmowaniu twórczości o charakterze regionalnym,

e/ inspirowanie i popieranie zainteresowań naukowych i popularyzatorskich związanych z tematyką śląską,

f/ pracę kół środowiskowych, klubów, komisji problemowych, sekcji oraz innych zespołów stałych i doraźnych,

g/ organizowanie konferencji popularnonaukowych i seminariów,

h/ organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji wykładów, pokazów filmowych, spotkań autorskich i innych o charakterze kulturalnym;

i/ współpracę z innymi towarzystwami i instytucjami kultury,

j/ otoczenie opieką miejsc wydarzeń historycznych i dbałość o zabytki znajdujące się na terenie miasta,

k/ utrzymanie kontaktów z seniorami i młodzieżą,

l/ inicjowanie czynów mających na celu podnoszenie poziomu estetycznego i kulturalnego miasta,

ł/ inne formy działalności określone uchwałami władz Towarzystwa.

III - Członkowie Towarzystwa

§ 8

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 9

Osoby fizyczne mogą być członkami zwyczajnymi, popierającymi i honorowymi.

Osoby prawne mogą być jedynie członkami popierającymi.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna gotowa brać udział w realizacji celów Towarzystwa poprzez:

- czynną działalność kulturalną,

- uczestnictwo w pracach organizacyjnych Towarzystwa.

2. Członkiem popierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która nie bierze bezpośredniego udziału w działalności Towarzystwa, ale świadczy pomoc organizacyjną lub materialną.

§ 11

Członkowie zwyczajni.

1. Mają prawo :

a/ posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej,

b/ czynnego i biernego prawa wyborczego w Towarzystwie,

c/ korzystania z prawa głosu na zebraniach Towarzystwa,

d/ korzystania z pierwszeństwa uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Towarzystwo, ewentualnie z innych uprawnień uzyskanych przez Towarzystwo.

2. Mają obowiązek:

a/ przestrzegania statutu i uchwał Towarzystwa,

b/ brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa,

c/ regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkowie popierający.

1. Mają obowiązek:

a/ popierania celów i inicjatyw Towarzystwa poprzez udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej wg. swoich możliwości,

b/ regularnego opłacania wcześniej zadeklarowanych składek,

c/ innego świadczenia na rzecz Towarzystwa wg. swego uznania.

2. Mają prawo:

a/ uczestnictwa w organizowanych przez Towarzystwo imprezach oraz innych przedsięwzięciach programowych,

b/ korzystania z pomocy Towarzystwa w popularyzacji swej twórczości i osiągnięć.

§ 13

Członkowie będący osobą prawną realizują zadania statutowe poprzez swego upoważnionego przedstawiciela.

§ 14

Do przyjmowania członków zwyczajnych i popierających uprawniona jest Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba, której działalność i zasługi dla rozwoju kulturalnego miasta zostaną uznane przez Zarząd i Zebranie Ogólne.

2. Członek honorowy Towarzystwa korzysta z wszystkich uprawnień jakie daje członkostwo Towarzystwa oraz ma prawo uczestniczenia w Zebraniu Ogólnym z głosem doradczym.

§ 16

Przynależność członka do Towarzystwa ustaje w przypadku:

1/ Rozwiązania Towarzystwa.

2/ Śmierci członka.

3/ Zgłoszenia wniosku o wystąpienie z Towarzystwa.

4/ Utraty lub zmiany osobowości prawnej uniemożliwiające uczestniczenie członka w działaniach Towarzystwa.

5/ Gdy w przeciągu jednego roku członek zwyczajny bez uzasadnienia i usprawiedliwienia nie wywiązuje się ze swych podstawowych obowiązków tj.:

nie przestrzega statutu

nie bierze udziału w pracach Towarzystwa

nie opłaca regularnie składek

6/ Podjęcia decyzji przez Sąd Koleżeński o wykluczeniu członka z Towarzystwa. Od decyzji tej przysługuje odwołania do Zebrania Ogólnego.

IV - Struktura Towarzystwa /władze i organy/

§ 17

Organy Towarzystwa:

1. Zebranie ogólne.

2. Zarząd Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

§ 18

Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa ma charakter społeczny.

§ 19

1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zebranie Ogólne.

2.Zebranie Ogólne może być:

a/ zwyczajne - zwołuje Zarząd raz na rok przez pisemne zawiadomienie delegatów w terminie co najmniej 10 dni przed datą tego zebrania,

b/ nadzwyczajne - zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.

3. Obrady zebrania Ogólnego są prowadzone przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych.

4.Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w drodze jawnego głosowania.

5. W zebraniu ogólnym mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

6.Kompetencja Zebrania Ogólnego:

a/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,

b/ udzielenie absolutorium Zarządowi,

c/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

d/ zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,

e/ ustalenie programu działania Towarzystwa na okres 2 lat,

f/ rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał,

g/ dokonywanie zmian w statucie,

h/ nadanie tytułu członka honorowego,

i/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 20

Zarząd Towarzystwa

1. W okresie między Zebraniami Ogólnymi najwyższą władzą jest Zarząd Towarzystwa, kieruje ona całokształtem prac Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i programu działania uchwalonymi przez Zebranie Ogólne.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

3. Zarządowi przysługuje prawo powiększania swojego składu nie więcej jednak niż o 1/3 składu wybranego przez Zebranie Ogólne.

4. Skład Zarządu ustala się w liczbie 3 -5 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne (sprawozdawczo-wyborcze), którzy ze swego składu wybierają prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy Zarządu nie rzadziej jednak niż dwa razy na kwartał.

6. Obrady Zarządu są prowadzone przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w drodze jawnego głosowania.

8. Do uprawnień Zarządu Towarzystwa należy:

 a / czuwanie nad realizacją Uchwał Zebrania Ogólnego,

 b / opracowanie i realizacja planu pracy Zarządu,

 c / zatwierdzanie budżetu i sprawozdawczości finansowej,

 d / rozporządzanie majątkiem Towarzystwa,

 e / rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez, sekcje lub poszczególnych członków,

 f / podejmowanie uchwał w sprawie działalności Towarzystwa,

 g / ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat organizacyjnych,

 h / przyjęcie i skreślanie członków,

 i / ustalanie poszczególnych form pracy Towarzystwa.

9. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy sekcji oraz inne zaproszone osoby.

§ 21

Komisja Rewizyjna

1.Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym uprawnionym do kontroli całokształtu działalności Towarzystwa pod względem celowości i zgodności z przepisami prawa, Statutem i Uchwałami Zebrania Ogólnego a także gospodarki finansowej.

2. Komisję Rewizyjną wybiera Zebranie Ogólne na okres 2 lat.

3. Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza i 1 członka.

4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę według swego uznania, natomiast kontroli obowiązkowej dokonuje przed terminem zwołania Zebrania Ogólnego i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 22

Sąd Koleżeński

1. Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego i 2 członków.

2. Członkowie pozostałych władz Towarzystwa nie mogą wchodzić w skład sądu.

3. Kompetencje Sądu:

a/ rozstrzyganie sporów i konfliktów między członkami Towarzystwa,

b/ ocena postępowania członków w przypadku naruszenia przez nich statutu, założeń programowo-organizacyjnych Towarzystwa lub norm współżycia społecznego.

4. Sąd koleżeński wymierza sankcje:

 - ostrzeżenie

 - naganę

 - wykluczenie

5. W przypadku wykluczenia członka przysługuje mu prawo odwołania do Zebrania Ogólnego w terminie 30 dni.

§ 23

Zarząd Towarzystwa powołuje Komisje problemowe i sekcje oraz zatwierdza projekty planów pracy.

§ 24

Wszystkie ogniwa organizacyjne odpowiedzialne są bezpośrednio przed władzami Towarzystwa.

V - Fundusze i majątek Towarzystwa.

§ 25

Na fundusze i majątek Towarzystwa składają się:

a/ wpływy ze składek członkowskich i innych opłat organizacyjnych,

b/ dochody z działalności statutowej,

c/ dotacje, darowizny.

§ 26

Fundusze towarzystwa przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych.

§ 27

1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne dokumenty podpisuje w imieniu Towarzystwa Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz. Dokumenty finansowe podpisuje jedna z tych osób oraz skarbnik Towarzystwa. Księgowość Towarzystwa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wszelkie postanowienia organów Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody Zebrania Ogólnego.

VI - Przepisy końcowe.

§ 28

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa może podjąć Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 29

W wypadku rozwiązania Towarzystwa majątek Jego przechodzi na instytucje, które określi Zebranie Ogólne.

§ 30

Zmiany w Statucie wymagają Uchwały Zebrania Ogólnego Towarzystwa powziętej większością 2/3 głosów.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo